ໂດ​ເມນ&ໂຮສຕິງ

Hosting ແມ່ນຫຍັງ?

Hosting (ໂຮສຕິງ) ໝາຍເຖິງ ການເກັບຂໍ້ມູນ ໂດຍຝາກໄວ້ກັບເຄື່ອງ Web Server ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ Upload ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ຂອງເວັບໄຊໄປຝາກໄວ້ໃນເຄື່ອງ Web Server ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນເວັບໄຊ ອອນໄລເທິງອິນເຕີເນັດຕະລອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ທ່ອງທ່ຽວເວັບໄຊ ສາມາດເຂົ້າມາຊົມເວັບໄຊຂອງເຮົາໄດ້ຕະລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ.