ອອກແບບກຣາຟິກ

ຄວາມໝາຍ ແລະ ຄວາມສຳຄັນຂອງກຣາຟິກ

ກຣາຟິກ (Graphic Design) ໝາຍເຖິງ ສິລະປະຂະແໜງໜຶ່ງ ເຊິ່ງໃຊ້ສື່ຄວາມໝາຍດ້ວຍເສັ້ນ, ສັນຍາລັກ, ຮູບແຕ້ມ, ພາບຖ່າຍ, ກຣາບ, ແຜ່ນພູມ, ກາຕູນ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດສື່ຄວາມໝາຍຂໍ້ມູນໄດ້ຖືກຕ້ອງຕາມທີ່ຜູ້ສື່ສານຕ້ອງການ.

  • ກຣາຟິກມີຄວາມສຳຄັນດັ່ງນີ້
  1. ໃຊ້ເປັນສື່ປະກອບການສອນ
  2. ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນເຂົ້າໃຈສິ່ງນັນໆ ໄດ້ໄວກວ່າໃຊ້ຄຳເວົ້າເຮັດໃຫ້ປະຫຍັດເວລາ
  3. ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ພົບເຫັນເກີດຄວາມສົນໃຈ
  4. ໃຊ້ໃນການໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ການໂຄສະນາສິນຄ້າ
  5. ໃຊ້ໃນການສະແດງຜົນງານ ຫລື ຈັດນິທັດສະການຕ່າງໆ
  6. ໃຊ້ໃນການເຜີຍແຜ່ກິດຈະກຳ ການປະຊາສຳພັນຂອງທຸກໜ່ວຍງານ
  7. ໃຊ້ໃນການສ້າງສັນ ປ່ຽນແປງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂົ້າອັນດີພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກອົງກອນ